آخرین اخبار : 

دسامبر 2016

ترکیه.استانبول

سفر به مقصدی رویایی در کشور ترکیه که در زمره ی کشور های حاشیه اروپا تلقی می شود و از شرق به غرب ادامه دارد. این شهر دو قاره را به